Privacybeleid

BdifrentICT en Techniek (hierna: ‘Bdifrent’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Bdifrent worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers van de website www.bdifrent.nl (hierna: “de website”). Bdifrent acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Bdifrent zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bdifrent verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende vier wettelijke grondslagen:

1) Om uitvoering te geven aan een door u bij Bdifrent ingediend contactverzoek, een tussen u en Bdifrent gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.
De door u aan Bdifrent verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Bdifrent hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien u zich bijvoorbeeld als kandidaat inschrijft bij Bdifrent, worden uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld welke op de door u ingezonden CV zijn vermeld, verwerkt en gedeeld met potentiële opdrachtgevers voor zover nodig is om u als kandidaat aan werk te kunnen helpen. Dit gebeurt zoveel mogelijk met uw expliciete voorafgaande toestemming, echter kan deze toestemming ook impliciet besloten liggen in de overeenkomst die u als kandidaat met Bdifrent bent aangaan (uw inschrijving). Omgekeerd worden uw persoonsgegevens, als u opdrachtgever van Bdifrent bent, gedeeld met bij Bdifrent ingeschreven kandidaten voor zover nodig is om potentieel geschikte matches met kandidaten tot stand te kunnen brengen. Indien een arbeidskracht door Bdifrent te werk wordt gesteld bij een opdrachtgever op basis van een wervingsopdracht, uitzending of detachering, worden alle voor die tewerkstelling relevante persoonsgegevens van de arbeidskracht gedeeld met de betreffende opdrachtgever en omgekeerd. Indien Bdifrent in het kader van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van een payrollonderneming voor de verloning en facturatie van een arbeidskracht, worden de voor de verloning en facturatie relevante persoonsgegevens van de arbeidskracht en de opdrachtgever met deze payrollonderneming gedeeld.

2) Een gerechtvaardigd belang van Bdifrent.

Van deze grondslag is sprake bij:

a) het door Bdifrent automatisch verstrekken van uw persoonsgegevens aan de door Bdifrent ingeschakelde hostingpartij die de exploitatie en het functioneren van de website mogelijk maakt. Dit is nodig om de middels de website verwerkte persoonsgegevens op te slaan en om de website en e-mailvoorzieningen van Bdifrent deugdelijk te kunnen laten werken;

b) het door Bdifrent verwerken van persoonsgegevens die niet van de betrokkene zelf afkomstig zijn. Dit is aan de orde wanneer Bdifrent referenties over kandidaten inwint bij oud werkgevers van de kandidaat;

c) het door Bdifrent verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met het gebruik door Bdifrent van boekhoudsoftware waardoor uw persoonsgegevens bij de exploitant van deze software kunnen worden opgeslagen;

d) het gebruik van clouddiensten, waaronder OneDrive, voor de opslag van persoonsgegevens;

e) het gebruik van reviewsoftware om uw eventuele review via de website te kunnen openbaren.

De exploitanten van de hierboven bedoelde software slaan relevante persoonsgegevens op om de functionaliteiten van de software aan Bdifrent te kunnen aanbieden.

In het kader van ‘gerechtvaardigde belangen’ verwerkt Bdifrent uw persoonsgegevens uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is om de betreffende gerechtvaardigde belangen te dienen.

 

3) Uw toestemming.

Van deze grondslag is sprake wanneer:

a) u op welke wijze dan ook contact opneemt met Bdifrent of in het kader van de dienstverlening van Bdifrent doelbewust persoonsgegevens met Bdifrent deelt. Uw toestemming ligt immers impliciet besloten in het feit dat u contact opneemt respectievelijk de persoonsgegevens met Bdifrent deelt;

b) Bdifrent uw persoonsgegevens voor nog andere doeleinden wil gebruiken of aan derden wil verstrekken.

In dit kader geldt dat uw toestemming steeds geldt voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien Bdifrent meerdere doeleinden heeft om persoonsgegevens te verwerken, dan zal Bdifrent u hierover, met uitzondering van het onder a) vermelde, informeren en voor elk doel afzonderlijk toestemming vragen.

 

4) Een wettelijke verplichting.

Van deze grondslag is sprake wanneer Bdifrent moet voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals wat betreft het bewaren van facturen gedurende zeven jaren zoals door de wet voorgeschreven.

Europese Economische Ruimte

Bdifrent slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Bdifrent verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Bdifrent daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Bdifrent er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Bdifrent zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Toegang tot persoonsgegevens

Uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Bdifrent hebben toegang tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derde-partijen zoals hierboven bedoeld en met wie Bdifrent persoonsgegevens deelt. De personen die onder verantwoordelijkheid van Bdifrent vallen, evenals door Bdifrent ingeschakelde derden, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Bdifrent de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Bdifrent de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Bdifrent, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Bdifrent gebruikt

Bdifrent gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Bdifrent gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Bdifrent gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Bdifrent te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Bdifrent een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Bdifrent verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Bdifrent u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het document), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bdifrent zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren en beveiligen van persoonsgegevens

Bdifrent legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bdifrent, kunt u contact opnemen met Bdifrent. Bdifrent helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bdifrent of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.