Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen en vervoegingen daarvan, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Bdifrent: BdifrentICT en Techniek, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Symfonielaan 42, 3208 SE te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 85262374.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit, dan wel rechtspersoon die gebruik maakt van de Dienstverlening van Bdifrent of daartoe een aanbod van Bdifrent heeft ontvangen.

3. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die in het kader van een Wervingsopdracht door Bdifrent voor de Opdrachtgever wordt gezocht, aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

4. Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon die in loondienst van de Servicepartner als uitzendkracht of gedetacheerde werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever.

5. Servicepartner: een externe partij met wie Bdifrent een samenwerkingsverband is aangegaan teneinde Arbeidskrachten op basis van uitzenden dan wel detachering aan de Opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen. De Servicepartner is juridisch werkgever van de betreffende Arbeidskracht en verzorgt de verloning en facturatie in verband met de tewerkstelling van die Arbeidskracht.

6. Wervingsopdracht: de verbintenis tussen de Opdrachtgever en Bdifrent met betrekking tot het zoeken, voordragen of voorstellen aan de Opdrachtgever van één of meerdere Kandidaten.

7. Inleenovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Bdifrent waarin wordt vastgelegd onder welke specifieke voorwaarden en omstandigheden een Arbeidskracht werkzaamheden zal gaan verrichten voor de Opdrachtgever, in loondienst van de Servicepartner.

8. Dienstverlening: alle diensten door Bdifrent ten behoeve van de Opdrachtgever te verlenen, waaronder begrepen kan zijn, het op basis van uitzending of detachering ter beschikking stellen van Arbeidskrachten, alsook werkzaamheden in het kader van een Wervingsopdracht.

9. Gelieerde Onderneming: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de Opdrachtgever, alsmede andere partijen waarmee de Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan.

10. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle Dienstverlening van Bdifrent.

2. Indien de Opdrachtgever eenmaal een Wervingsopdracht aan Bdifrent heeft verstrekt dan wel een Inleenovereenkomst met Bdifrent is aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op latere Wervingsopdrachten en latere Inleenovereenkomsten zonder dat Bdifrent gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever zal Bdifrent op diens verzoek de gegevens en inlichtingen verschaffen die voor het uitvoeren van de overeengekomen Dienstverlening noodzakelijk zijn, en stelt Bdifrent ook op overige wijze in de gelegenheid de Dienstverlening naar behoren uit te voeren.

ARTIKEL 4. | WERVINGSOPDRACHTEN

1. Een Wervingsopdracht komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het daartoe door Bdifrent uitgebrachte aanbod heeft aanvaard. Een Wervingsopdracht wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het moment dat Bdifrent met de uitvoering van de Wervingsopdracht is aangevangen. Van een dergelijke aanvang is sprake zodra Bdifrent een Kandidaat aan de Opdrachtgever voorstelt of voordraagt, ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dat gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van het voorstel of de voordracht.

2. Bdifrent verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken, voordragen en voorstellen van Kandidaten.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de Kandidaat.

4. Bdifrent werft en selecteert Kandidaten aan de hand van hem bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare Kandidaten enerzijds en van de door Opdrachtgever aan Bdifrent verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Bdifrent is voor het overige geheel vrij in de keuze van de Kandidaat, die Bdifrent ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor Opdrachtgever voorstelt of voordraagt, zulks altijd in goed overleg met Opdrachtgever.

5. Bij de werving en het selecteren van Kandidaten laat Bdifrent, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bij de behartiging van de belangen van de Kandidaat en Opdrachtgever bij het maken van onderscheidingen, zich alleen leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke andere ongeoorloofde grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden door de Opdrachtgever niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Bdifrent worden gehonoreerd.

6. De Opdrachtgever is na het door hem geschikt bevinden van een Kandidaat, de uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen wervingsfee aan Bdifrent verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen, het uitdrukkelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat, vermeerderd met vakantiegeld, 13e maand en eventuele ploegentoeslag, e.e.a. op fulltimebasis. De betaling daarvan is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, opeisbaar vanaf 30 dagen na de eerste werkdag van de Kandidaat bij de Opdrachtgever. Binnen zeven dagen na totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat dient de Opdrachtgever een kopie van de getekende (arbeids)overeenkomst aan Bdifrent te hebben verstuurd.

7. In geval de Opdrachtgever binnen 12 maanden na de datum van voorstellen of voordracht van een Kandidaat alsnog met deze Kandidaat een arbeidsovereenkomst of een andersoortige tewerkstellingsovereenkomst aangaat, hetzij voor de in de Wervingsopdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie, wordt de aldus gesloten (arbeids)overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Bdifrent. In dit geval is de Opdrachtgever de wervingsfee verschuldigd.

8. Het bepaalde in lid 7 geldt ook indien met de Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan door een aan de Opdrachtgever Gelieerde Onderneming. De Opdrachtgever is jegens Bdifrent gehouden om hiervan uiterlijk binnen zeven dagen na de totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst mededeling te doen aan Bdifrent op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde wervingsfee en onverminderd de verschuldigdheid van de wervingsfee als zodanig.

9. De vergoeding als bedoeld in lid 6 dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum en is ook verschuldigd indien de Opdrachtgever geen kopie van de (arbeids)overeenkomst aan Bdifrent heeft verstuurd, doch voor Bdifrent duidelijk is dat een (arbeids)overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat tot stand is gekomen.

ARTIKEL 5. | RELATIEBEDING

1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing in geval een Kandidaat, naar aanleiding van een reeds uitgevoerde Wervingsopdracht, met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan, dan wel de Kandidaat op basis van een andersoortige tewerkstellingsovereenkomst rechtstreeks met de Opdrachtgever heeft gecontracteerd. Voorts is het bepaalde in de volgende leden van dit artikel niet van toepassing indien de Opdrachtgever en Bdifrent uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen dat de Arbeidskracht na afloop van de Inleenovereenkomst door de Opdrachtgever wordt

overgenomen, het daartoe overeengekomen aantal uren door de Arbeidskracht voor de Opdrachtgever is gewerkt en de Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen uit de Inleenovereenkomst.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen 24 maanden nadat een Kandidaat of Arbeidskracht door Bdifrent is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de Opdrachtgever, deze Kandidaat c.q. Arbeidskracht in dienst te nemen, anderszins voor hem te laten werken, dan wel direct of indirect via een andere partij dan Bdifrent voor zich te laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Bdifrent heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Arbeidskracht of de werving van de Kandidaat. De termijn van 24 maanden vangt aan op het moment dat tussen Bdifrent of Kandidaat/Arbeidskracht enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, voor het laatst contact is geweest in het kader van de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst.

3. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door Bdifrent voorgestelde Kandidaat of Arbeidskracht zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Bdifrent aan een derde (waaronder mede begrepen aan de Opdrachtgever Gelieerde Ondernemingen) bekend te maken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Bdifrent heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de Arbeidskracht of de werving van de Kandidaat.

4. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Bdifrent niet toegestaan om gedurende de looptijd van een Inleenovereenkomst alsmede tot een periode van 24 maanden na het eindigen daarvan, Arbeidskrachten van Bdifrent in dienst te nemen, anderszins voor hem te laten werken, dan wel direct of indirect via een andere partij dan Bdifrent voor zich te laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Bdifrent heeft betaald in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding van de betreffende Arbeidskracht. Dit geldt niet slechts voor Arbeidskrachten die aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld en Arbeidskrachten die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn geweest, maar tevens voor alle Arbeidskrachten die direct of indirect bij Bdifrent zijn of waren aangesloten gedurende de looptijd van een overeenkomst tussen Bdifrent en de Opdrachtgever.

5. Onder een redelijke vergoeding als in de vorige leden bedoeld, wordt verstaan 25% van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat of Arbeidskracht, alsmede de eventuele werkelijke opleidingskosten die Bdifrent of Servicepartner in de laatste twee jaar ten behoeve van de Arbeidskracht heeft gemaakt. De vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn, als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie Arbeidskrachten door intermediairs. Partijen kunnen uitdrukkelijk en Schriftelijk een andere vergoeding overeenkomen.

6. In geval de Opdrachtgever het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding of € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Bdifrent. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Bdifrent om vergoeding van de volledige schade te vorderen, onverlet.

ARTIKEL 6. | INLEENOVEREENKOMSTEN

1. Teneinde Arbeidskrachten op uitzend- of detacheringsbasis aan Opdrachtgevers ter beschikking te kunnen stellen, is Bdifrent een samenwerkingsverband aangegaan met de Servicepartner. De Servicepartner is juridisch werkgever van de Arbeidskracht en verzorgt de verloning en facturatie. In een voorkomend geval stemt de Opdrachtgever er met het aangaan van de Inleenovereenkomst mee in dat de Servicepartner als zodanig jegens de Opdrachtgever optreedt.

2. In geval het uitzendbeding op de uitzendovereenkomst tussen de Arbeidskracht en de Servicepartner van toepassing is, zijn Bdifrent en de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, niet gebonden aan een opzegtermijn voor het geval zij de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht tussentijds willen beëindigen; in het kader van uitzenden met uitzendbeding geldt dat ten aanzien van de eerste 52 weken van de uitzendovereenkomst, voor de Opdrachtgever dan ook geen afnameverplichting bestaat, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. Als een Arbeidskracht langer dan 52 weken voor de Servicepartner werkzaam is geweest, dan geldt een afnameverplichting van het gemiddeld aantal gewerkte uren voor de duur van de overeengekomen opdracht.

3. In geval geen sprake is van een uitzendbeding tussen de Arbeidskracht en de Servicepartner, wordt de Inleenovereenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. In geval van een Inleenovereenkomst voor bepaalde tijd, wordt de duur van de terbeschikkingstelling van de Arbeidskracht uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen en eindigt de Inleenovereenkomst van rechtswege door verstrijken van deze looptijd. Een Inleenovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Vorenstaande geldt onverminderd het

bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden omtrent beëindiging en ontbinding, waaronder het bepaalde in het volgende lid mede begrepen.

4. Elke Inleenovereenkomst eindigt van rechtswege op het tijdstip dat de Servicepartner of Bdifrent de Arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de Opdrachtgever doordat de arbeidsovereenkomst tussen de Servicepartner en de Arbeidskracht is geëindigd, tenzij de Arbeidskracht wordt vervangen door een andere Arbeidskracht.

Wettelijke loon- en/of lastenverhogingen

5. Bdifrent en Servicepartner zijn gerechtigd iedere verhoging van de lonen of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de toepasselijke cao, door te berekenen aan de Opdrachtgever en de tarieven dienovereenkomstig te verhogen. Bdifrent en Servicepartner hebben eveneens het recht de tarieven te verhogen in geval van gewijzigde wet- en regelgeving, inlenersbeloning, gewijzigde pensioenverplichtingen en/of wijziging van de sociale lasten. Voorts zijn Bdifrent en Servicepartner gerechtigd om jaarlijks per 1 januari een inflatiecorrectie toe te passen conform het toepasselijke prijsindexcijfer zoals vastgesteld door het CBS.

Verbod tewerkstelling in het buitenland

6. Het is de Opdrachtgever verboden de Arbeidskracht buiten Nederland te werk stellen zonder voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van Bdifrent c.q. de Servicepartner. De Opdrachtgever dient de Arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Bdifrent c.q. de Servicepartner zijn toestemming aan Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Aansprakelijkheid

7. De Opdrachtgever geldt als werkgever van de Arbeidskracht in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verplicht zich om de Arbeidskracht de werkzaamheden te laten uitvoeren conform de eisen bij en krachtens de wet- en regelgeving gesteld. De Opdrachtgever dient voorts zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen en instructies aan de Arbeidskracht te geven als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat de Arbeidskracht schade lijdt in de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden. Bdifrent is niet aansprakelijkheid voor enige schade, waaronder mede begrepen persoons- en vermogensschade, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen schade die de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

8. Bdifrent is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook en uit welke hoofde dan ook ontstaan, waaronder, doch niet uitsluitend, schade die de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, zoals nabestaanden en verzekeraars, lijden in verband met de uitoefening van de werkzaamheden van de Arbeidskracht, waaronder tevens begrepen schade ontstaan tijdens werkverkeer en/of tijdens vervoer dat op één lijn is te stellen met vervoer krachtens de arbeidsovereenkomst, alsmede voor schade opgelopen in een situatie en/of gedurende een periode die zodanige samenhang heeft met de uitoefening van de werkzaamheden dat deze schade naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en/of goed werkgeverschap niet voor rekening van de Arbeidskracht komt.

9. De Opdrachtgever is gehouden om een adequate verzekering af te sluiten die dekking geeft voor de gevallen waarin de Arbeidskracht dan wel diens rechtsopvolgers, nabestaanden of verzekeraars, schade lijden in verband met de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

10. Bdifrent is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Arbeidskracht veroorzaakt aan de Opdrachtgever of derden. De Opdrachtgever vrijwaart Bdifrent van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake. De Opdrachtgever vrijwaart Bdifrent tevens van aanspraken van de Arbeidskracht of derden op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever is gehouden Bdifrent alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten te vergoeden.

11. Bdifrent draagt generlei aansprakelijkheid voor verbintenissen aangegaan door Arbeidskracht die de Opdrachtgever of derden binden.

12. Het mede op de Inleenovereenkomst toepasselijke aansprakelijkheidsregime is voor het overige vermeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Op de aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden kan jegens de Opdrachtgever tevens een beroep worden gedaan door de Servicepartner.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

1. Bdifrent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting in verband met zijn Dienstverlening indien en voor zover hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de verplichtingen van Bdifrent blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de Wervingsopdracht c.q. Inleenovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3. Indien Bdifrent ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Bdifrent gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van een Inleenovereenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | REISKOSTEN & BETALINGSVOORWAARDEN

1. Naast het overeengekomen uurtarief is de Opdrachtgever in het kader van een Inleenovereenkomst die voorziet in het uitzenden van een Arbeidskracht, de uitdrukkelijk overeengekomen reiskostenvergoeding verschuldigd.

2. De Opdrachtgever is gehouden om elke door Bdifrent dan wel Servicepartner ingediende factuur te voldoen binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. De door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. In geval van een Inleenovereenkomst zijn betalingen aan Arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan Arbeidskrachten verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schuldvermindering of schuldvergelijking.

4. Indien een factuur niet binnen de toepasselijke betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

5. Klachten omtrent enige factuur dienen binnen vijf dagen na factuurdatum Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave bij Bdifrent dan wel de Servicepartner te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Opdrachtgever om ter zake nog te reclameren is komen te vervallen. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever nimmer op; voor zover een reclame door Bdifrent dan wel de Servicepartner gegrond is bevonden, vindt naderhand verrekening plaats.

6. Alle kosten van inning, - wanneer bovengenoemde vorderingen uit handen worden gegeven ter incasso-, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook verleend, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd met het intreden van verzuim en komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vordering met een minimum van € 150,-.

7. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe, naar het oordeel van Bdifrent dan wel de Servicepartner aanleiding geeft, is de Opdrachtgever verplicht op Schriftelijk verzoek van Bdifrent dan wel de Servicepartner een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de Opdrachtgever.

8. Indien de Opdrachtgever het in lid 7 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Bdifrent dan wel de Servicepartner gestelde termijn, is de Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn Bdifrent c.q. de Servicepartner dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al hun verplichtingen op te schorten dan wel de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de lopende overeenkomsten bij de Opdrachtgever in te roepen.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Alle vorderingen van Bdifrent dan wel de Servicepartner op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

- de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

- op goederen van de Opdrachtgever een executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet, waar het een conservatoir beslag betreft, binnen een maand na het leggen daarvan is opgeheven;

- de Opdrachtgever niet voldoet aan enige op hem rustende verplichting uit de Wervingsopdracht en/of Inleenovereenkomst;

- de onderneming van de Opdrachtgever wordt gestaakt, ontbonden, verkocht of geliquideerd, óf;

- een directe of indirecte wijziging plaatsvindt in de zeggenschap van (een deel van) de onderneming van de Opdrachtgever.

2. Indien zich een geval als bedoeld in lid 1 voordoet, is Bdifrent gerechtigd om, onverminderd zijn overige contractuele en wettelijke rechten en zonder nadere ingebrekestelling, middels een buitengerechtelijke verklaring en zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden gehouden:

- de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten;

- de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, te ontbinden;

- volledige en onmiddellijke betaling te eisen van alle al dan niet reeds dan opeisbare vorderingen van Bdifrent op de Opdrachtgever, óf;

- alvorens over te gaan tot (verdere) uitvoering van een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst, afdoende zekerheid voor tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever te verkrijgen.

3. De Opdrachtgever zal voorts alle (overige) maatregelen nemen en handelingen verrichten die noodzakelijk zijn om Bdifrent in staat te stellen om zijn rechten uit de Inleenovereenkomst of Wervingsopdracht uit te oefenen.

4. Bdifrent zal jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade voor de Opdrachtgever ontstaan in verband met opschorting en ontbinding van de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst zoals bedoeld in dit artikel.

ARTIKEL 10. | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

1. Alle informatie van welke aard dan ook die door Bdifrent in het kader van onderhandelingen, een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.

2. Indien de onderhandelingen tussen partijen niet resulteren in een Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst, dan zal de Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door Bdifrent verstrekte informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door Bdifrent aangeleverde informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Bdifrent alle informatie en alle gegevensdragers aan Bdifrent te retourneren en alle daarvan gemaakte kopieën per direct te vernietigen.

3. De Opdrachtgever is gehouden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te eerbiedigen met betrekking tot door Bdifrent, in het kader van zijn Dienstverlening, verstrekte persoonsgegevens.

4. De Opdrachtgever is bij overtreding van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding of € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zulks ter keuze van Bdifrent. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel. Deze bepaling laat voorts de mogelijkheid voor Bdifrent onverlet om vergoeding van zijn volledige schade te vorderen.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Bdifrent is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde Kandidaat. Bdifrent is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de Opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde Kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een Kandidaat of Arbeidskracht zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt.

3. Bdifrent is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade en overige gevolgschade.

4. Bdifrent is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de Dienstverlening zijn betrokken, waaronder tevens begrepen de Servicepartner, een Kandidaat of Arbeidskracht.

5. Indien Bdifrent ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de Opdrachtgever toch aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste dat gedeelte van de factuurwaarde van de Dienstverlening waarop de aansprakelijkheid van Bdifrent betrekking heeft. In geval van een Inleenovereenkomst met een langere doorlooptijd dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde over de laatste maand van de Inleenovereenkomst als uitgangspunt genomen.

6. De Opdrachtgever vrijwaart Bdifrent van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake schade van welke aard en uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Wervingsopdracht of Inleenovereenkomst. Onder derden worden mede,

doch niet-limitatief bedoeld, begrepen: personeel van de Opdrachtgever, de Servicepartner, Kandidaat dan wel Arbeidskracht, alsmede de nabestaanden van de twee laatstbedoelden. De Opdrachtgever is gehouden Bdifrent alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of kosten te vergoeden.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke rechtsverhouding tussen Bdifrent en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Bdifrent is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst tussen partijen aan een derde over te dragen.

3. Bdifrent is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn.

4. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

5. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Rotterdam wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Bdifrent een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen.